Chiến Tranh    Chính kịch - Drama     12 Năm Nô Lệ

12 Năm Nô Lệ

12 Years a Slave (2013)